La nostra tasca és tenir actualitzada degudament la comptabilitat dels nostres clients per tal que els pugui ser una eina per poder realitzar una millor gestió de les seves empreses.

Els nostres serveis en aquest àmbit són:

  • Elaboració de la comptabilitat segons el Nou Pla General Comptable.
  • Elaboració i enviament de balanços de situació i comptes de resultats.
  • Confecció i registre dels llibres de comptabilitat.
  • Anàlisis de balanços.