Una bona planificació fiscal de l’empresa pot representar per aquesta un estalvi d’impostos. Per això, des de Farrerons Assessors oferim als nostres clients l’assessorament necessari i continuat per tal que puguin aprofitar els màxims avantatges fiscals possibles, sempre cumplint amb la normativa tributària vigent.

Els serveis que oferim en aquesta àrea són:

  • Alta d’empreses tant a nivell de societats com d’empresaris individuals, analitzant i assessorant el millor règim aplicable en cada cas.
  • Preparació, liquidació i presentació d’impostos mensuals, trimestrals i anuals (Delaració de Renda, Pagaments a compte de l’IRPF, Impost societats, IVA,…)
  • Elaboració i presentació dels comptes anuals.
  • Gestions i tràmits davant els organismes oficials (Agència Tributària, Generalitat…)
  • Assistència com a representant de l’empresa en inspeccions d’hisenda.
  • Redacció i presentació de recursos davant l’Agència Tributària i el Tribunal Econòmic Administratiu.
  • Assessorament, gestió, preparació i liquidació d’impostos relacionats amb operacions de compra-venda, herències i donacions.
  • Informació actualitzada dels canvis en la normativa fiscal.
  • Assessorament general en matèria fiscal.