Farrerons Assessors ofereix als seus clients la possibilitat d’assessorar-los en qüestions de caire mercantil i jurídic.

Els serveis que oferim en l’àmbit mercantil i jurídic són:

  • Constitució de societats mercantils, comunitat de béns i socitetats civils privades.
  • Liquidació i dissolució de societats.
  • Redacció de documents mercantils: contractes, pactes entre socis, compra-venda d’accions,…
  • Modificacions d’estatuts, de capital social, de socis, de domici social, etc.
  • Redacció de contractes d’arrendament.
  • Tràmits al Registre Mercantil i al Registre de la Propietat.
  • Tràmits i gestions d’herències, testaments i donacions
  • Reclamació d’impagaments.
  • Interposar i defensar demandes.