En els darrers temps, atès el context econòmic actual, s’estan aprovant constantment tot un seguit de reformes en l’àmbit laboral que afecten directament a empreses i treballadors. La nostra tasca és informar els nostres clients de les novetats en aquesta matèria així com també assessorar-los pel que fa a les contractacions de personal i als tràmits amb els organismes oficials, i facilitar-los una coordinació conjunta dels aspectes laborals amb els fiscals.

Els serveis que oferim en aquest àmbit són:

 

 • Elaboració de nòmines i gestió de moviments a la Tresoreria General de la Seguretat Social (altes, baixes, modificacions de jornada, etc.)
 • Elaboració de contractes i pròrrogues de treballadors.
 • Elaboració, enviament i recepció de les assegurances socials de l’empresa
 • Actualitzacions salarials segons el conveni aplicable a cada empresa.
 • Elaboració i presentació d’altes i baixes de treballadors autònoms.
 • Tramitació de butlletins d’alta i baixa dels treballadors per malaltia o accident.
 • Elaboració de sol·licituds de prestació per incapacitat temporal dels treballadors autònoms.
 • Elaboració i presentació de sol·licituds de prestacions: incapacitat permanent, jubilació i viduïtat.
 • Redacció i presentació de recursos en relació a la Seguretat Social i a la Inspecció de Treball.
 • Informació sobre convenis col·lectius i novetats laborals.
 • Assessorament general en matèria laboral.